Monday, February 14, 2011

တိုုက္ပိတ္လိုု႕ မရတဲ့ ေန

ရုုပ္၀တၳဳသမား

ဥာဏ္အျမင္ နည္းပါးသူေတြက

အေမွာင္ကိုုခြင္း

အလင္းေဆာင္ၾကဥ္းတဲ့

ေနတစင္းကိုု တိုုက္ပိတ္လိုုက္ၾကတယ္...ေနဖက္လံုုး

ေနလံုုးဖက္

နာမည္ေျပာင္ေတြနဲ႕ေနတစင္း

ပိတ္ထားတဲ့ တိုုက္နံရံေတြကိုုေဖာက္

အမွန္တရားငတ္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲထိ ေရာက္တယ္...ေရာင္ျခည္အလင္းကိုု ပိတ္ဖိုု႕ ၾကိဳးစားသူမ်ား

စိတ္အလင္းကိုု ဘာနဲ႕ပိတ္၊ ျခား မလဲ

စိတ္အလင္း ေရာင္စဥ္ျဖာတဲ့ ေနအစင္းစင္း

လူငယ္ေတြရဲ႕ ႏွလံုုးသားထက္

၀င္း၀င္းကိုုလက္လိုု႕။

No comments: