Tuesday, March 4, 2008

ဇနီး၊ မယားတို႕ သတိထားစရာ

ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႕ ၾကာကူလီ မယားခိုး တို႕ကိုလဲ ေရွာင္တတ္ဖို႕ လိုပါေသး တယ္။ သည္လို မယားခိုးေတြ လုပ္တတ္ တဲ့ အလုပ္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မယားခိုး အျပား ၇-ပါး။ ။

မယားခိုးမႈ စီရင္ရာ၌ မႏုဓမၼသတ္အလို ေအာက္ပါခုႏွစ္ပါးကိုျပသည္။
(၁) ဟတၳဂၢါဟ-လက္စသည္ကိုင္တြယ္သံုးသပ္ျခင္း၊
(၂) ဃရ ပတၱလင္မရွိခိုက္ အိမ္သို႕ သြားေယာက္ျခင္း၊
(၃) ဂုယွ႒ာန-လံုျခဳံေသာအရပ္၌ ကာမႏွင့္စပ္ေသာစကားတို႔ကိုဆိုျခင္း၊
(၄) သလ’ာပ-ကာမဂုဏ္ျဖင့္ ေျဖာင္းျဖေျပာဆိုျခင္း၊
(၅) ေသနိ-တင္းတိမ္ç ျခင္ေထာင္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊
(၆) ဒြါရ-တိုက္တံခါးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊
(၇) ေသယ်-အိပ္ရာခန္းသို႔၀င္ေရာက္ျခင္း။

သည္လို အျပစ္မ်ိဳးကိုလဲ မျပဳမိဖို႕ ေရွာင္ဖို႕ သတိထားရပါေသးတယ္။

မိန္းမတို႕၏ အျပစ္ ၇-ပါး တနည္း။ ။မ်ားေသာအားျဖင့္ မိန္းမတို႔မွာ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း ကိုဟိေတာပေဒသက ဆို၏၊၊
(၁) အသတ်- ေဖာက္ျပန္မွားယြင္း မိစၦာစာရ အက်င့္မ်ိဳးကို ျပဳတတ္ျခင္း၊
(၂) သာလာသာ-မစူးစမ္း မဆင္ျခင္ အမႈကိစၥကို အေဆာတလ်င္ျပဳတတ္ျခင္း။
(၃) မာယာ- ေကာက္က်စ္မတည္၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖား တတ္ျခင္း၊
(၄)မစၦရိယ - ၀န္တိုမိစၦာ မ်ားစြာျဖစ္တတ္ျခင္း၊
(၅) အတိလုဒၵ- တဏွာရာဂ၊ ေလာဘရမၼက္ ထက္ျမက္ဖိစီး လြန္အားၾကီးျခင္း၊
(၆) နိဂၢဳဏတြံ-ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ေသာ ျပဳလုပ္ဖြယ္တို႕၌ ေရလည္စြာ မသိ မလိမ္မာျခင္း၊
(၇) အေသာစတြံ- အတြင္းျပင္ပ ႏွစ္ဌာန၀ယ္ မစင္ၾကယ္ မသန္႕ရွင္းျခင္း။

မိန္းမတို႔ိ႔ု႔ အျပစ္ ၉-ပါး။ ။ ပဥၥဂၤုတၱ။ ပါ။ ၂၂၇-၂၂၈-ႏွင့္ ။ဌ။ ၈၂-လာ ၂-နည္း ေပါင္းျပထားသည္၊၊ (၁)အ သစိ- မစင္ၾကယ္ျခင္း၊
(၂) ဒု ဂႏၨ- မေကာင္းေသာ အနံ႕ရွိျခင္း၊
(၃) သဘီရူ- အအိပ္ၾကီးျခင္း၊
(၄) သ ပဋိဘယ- ေၾကာက္လန္႕တတ္ျခင္း၊
(၅) ေကာဓန- အမ်က္ထြက္လြယ္ျခင္း
(၆) ဥပနာဟ- ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ တတ္ျခင္း၊
(၇) ေဃာရ၀ိသ- ရာဂထူထပ္ျခင္း၊
(၈) ဒုဇိ၀ွ- လွ်ာႏွစ္ခြရွိျခင္း (ေရွ႕ တမ်ိဳး ေနာက္တမ်ိဳး စကားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာတတ္ျခင္း (၀ါ) စကားကို ဟိုတမ်ိဳး ‘သည္တမိ်ဳး ဗေလာင္းဗလဲ ေျပာတတ္ျခင္း
(၉) မိတၱဒုဗိၻ- မိတ္ပ်က္လြယ္တတ္ျခင္း။

ေလာ္လည္း ၅-ေထြ၊ မိန္းမေလ၊ အေျခ ေအာက္နားလြတ္။ မိန္းမမ်ားအတြက္ ပ်က္စီးေၾကာင္းအျပစ္ မွတ္ရမည္။
(၁) အာဟာရ ေလာလ- စားေသာက္မႈ၌ ေလာ္လည္ျခင္း၊
(၂) အလကၤာရ ေလာလ-အ၀တ္တန္းဆာဆင္မႈ၌ ေလာ္လည္ျခင္း၊
(၃) ပရ ပုရိသ ေလာလ- ေယာက်္ားတပါး၌ ေလာ္လည္းျခင္း၊
(၄) ဓန ေလာလ- ပစၥည္းဥစၥာ၌ ေလာ္လည္းျခင္း၊
(၅) ပါဒ ေလာလ- ထိုထိုဤဤ သြားလာလည္ပတ္မႈ၌ ေလာ္လည္းျခင္း။

(က်မ္းကိုး။ ။သုတၱိနိပါတ္ ။ပါ။၂၈၂ ။႒။ ပ-အုပ္၊ ၃၂။ )

မိန္းမတို႕ ပ်က္စီးျခင္း အေၾကာင္းရင္း ၉-ပါး။ ။ေလာကနီတိ အဖြင့္မွ။
(၁) မိမိတေယာက္တည္း လွည့္လည္ သြားလာ ေနထိုင္ျခင္း၊
(၂) လင္ကိုပစ္ထား မိဘေနအိမ္သြား၍ မ်ားစြာေနတတ္ျခင္း၊
(၃) လူမ်ားစြာ စည္းေ၀း ေသာ အရပ္သို႔ သြားလာ ထြက္၀င္တတ္ျခင္း၊
(၄) ပြဲလမ္းသဘင္ အေပ်ာ္အရႊင္ လိုက္စားတတ္ျခင္း၊
(၅) ေယာက္်ား ပုဂၢိဳလ္တို႔ႏွင့္ ပူးကပ္ေရာ၀င္စြာ ေနတတ္ျခင္း၊
(၆) အျမဲျပဳဘြယ္ အလုပ္အကိုင္မရွိ ပ်င္းရိေနျခင္း၊
(၇) လင္ေယာက္်ား အိုမင္း၍ ကာမမႈ၌ မစြမ္းႏိုင္ျခင္း၊
(၈) လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ၃-၄ လ ကင္း၍ ေနျခင္း၊
(၉) ၀တ္စားဘြယ္ရာ ဥစၥာခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္း။

မိန္းမတို႕ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္း ၁၃-ပါး၊ တနည္း။ ။ဟိေတာပေဒသ က်မ္းမွ။
(၁) သ ပ႒ာန- ကိစၥတိုင္း၌ ကိုယ္တိုင္ စိုးမိုးလုပ္ကိုင္အာဏာပိုင္ ျပ႒ာန္းမႈ ရေနျခင္း၊
(၂) ပိတု မႏၵိရ နိ၀သန- အဘႏွင့္သာ ၾကာျမင့္စြာ အုပ္ထိန္းခံ၍ ေနရျခင္း၊
(၃) ယာေၾတာႆ၀အဂၤတိ- အထူးစီစဥ္ေသာ ေပ်ာ္ပြဲသဘင္တို႔၌ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲျခင္း၊
(၄) ပုရိသ သနိဓိေဂါ႒ီ- ေယာက္်ားတို႔ႏွင့္ ၀ိုင္းဖြဲ႔ရယ္ေမာ တေသာေသာ ေနထိုင္ျခင္း၊
(၅) အ နိယမ၀ါသ- အိမ္တကာေလွ်ာက္လည္၍ ေနျခင္း၊
(၆) ၀ိေဒသ၀ါသ- တျမိဳ႔တရြာ တနယ္ တရပ္သို႔ အျမဲမတည္တေယာက္တည္း လွည့္လည္ေနထိုင္ျခင္း၊
(၇) သ ကုလဋ သံသဂၢ- ေလာ္လီ ေသာ့သြမ္းေသာမိန္းမရမ္းတို႔ႏွင့္ အတူ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ျခင္း၊
(၈) နိဇာယ ၀ုတၱိ ဗ်သန- သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေကာင္းေသာလုပ္ငန္း၏ မၾကာခဏ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ျခင္း၊
(၉) ပတိ ၀ုဒၶက- လင္ေယာက္်ား၏သက္ၾကီးရြင္းယို အရြယ္အိုျခင္း၊
(၁၀) ဣႆိတ- လင္ျဖစ္သူက အေခ်ာင္မယား အေျမႇာင္ထား၍ ေပ်ာ္ပါးကာေနျခင္း၊
(၁၁) ပ၀ါသန-လင္ေယာက္်ားႏွင့္ ေကြကြင္းကြဲကြာ ၾကာျမင့္စြာ ေနရျခင္း၊
(၁၂) ပါန- ေသအရက္ေသာက္ျခင္း၊
(၁၃) သုပၸ- ေယာက္်ားတပါးႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးေပါင္းဖက္ရသည္ဟု အိပ္မက္ခါ လြန္မင္းစြာ အိပ္ျခင္း။

ဒီလို ေဆာင္သင့္ က်င့္ၾကံသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားကိုလဲ ေဆာင္ရြက္ သင့္ၾကပါတယ္ေနာ္...

မိန္းမျမတ္ က်င့္၀တ္ ၅ပါး။ ။ဣတိၳသွ်ၾတမွ ယူျပလိုက္သည္၊ မဟာ သုဒႆနသုတ္၌လည္း ဤနည္းႏွင္႔ႏွင္ လာ၏။
(၁) လုပ္ငန္းကိစၥ ရပ္တို႔၌ လင္ႏွင္႔တိုင္ပင္ကာ စိတ္သေဘာ တူညီမႈ ယူ၍ ျပဳလုပ္ျခင္း။
(၂) လင္အိပ္မွ အိပ္ရျခင္း၊ အိပ္ရာ၀င္နင္းႏွိပ္ေပးရျခင္း၊
(၃) လင္မထမီ ထရျခင္း ၊
(၄)လင္ျမတ္ႏုိး ႏွစ္သက္မူ တိုကို လိုက္နာျပဳမူ က်င္႔ၾကံရျခင္း ၊
(၅) လင္ႏွင္႔ေျပာဆိုရာ၌ ျပံဳးခ်ဳိေသာမ်က္ႏွာ သာယာေသာအသံမ်ား အျမဲထားရွိရျခင္း။

မိန္းမျမတ္တို႕ ဂုဏ္အဂၤါ ၉ပါး။ ။ မိန္းမျမတ္မ်ား လိုက္နာက်င္႔သုံးေသာ ၀တၱရားကုိးပါးဟူ၏ ၊သာမုျႏၵိက က်မ္းမွ။
(၁) အိမ္တြင္းမႈ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္စီမံတတ္ရျခင္း ၊
(၂) ကိုယ့္လင္မွတပါး အျခားေယာက္်ားသို႔ စိတ္မွ် မကူးျခင္း၊
(၃) လင္ရွာရေသာဥစၥာကို သိမ္းဆည္းတတ္ရျခင္း။
(၄) လင္၏ေရွးဦးစြာ အိပ္ရာမွ ထရျခင္း ၊
(၅) လင္အိပ္ျပီးမွအိပ္ရျခင္း ၊
(၆) လင္၏ စီမံတိုင္ပင္မူကို ခံယူကူညီရျခင္း ၊
(၇)လင့္အလိုအၾကိဳက္ကို သိတတ္ ျပဳတတ္ရျခင္း ၊
(ဂ)ျပဳံးေသာမ်က္ႏွာ ခ်ဳိသာေသာ စကားရွိရျခင္း ၊
(၉) အပူအေအးႏွင္႔ေလ်ာ္စြာ လင့္အား ၀တ္ဆင္ေပးတတ္ရျခင္း ။

မိန္းမျမတ္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား ၄-ပါး။ ။မိန္းမျမတ္ ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ကိုယ္က်င့္တရားေလးပါး။ ေကာသလ မင္းၾကီးအား ဘုရားေဟာသည္။
(၁) သီလ၀တီ-အက်င့္သီလ ဣေျႏၵသိကၡာရွိျခင္း
(၂) ေမဓာ၀ိနီ- အေျမာ္အျမင္ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊
(၃) သႆုေဒ၀ါဥာဏ္-ေယာကၡမကို အိမ္ဦးနတ္ကဲ့သို႔ ဆည္းကပ္ျခင္း ၊
(၄) ပတိဗၺတာ-လင္ကို ရုိေသယုယ ျမတ္ႏုိးျခင္း ။

1 comment:

May Burma said...

ငယ္ငယ္တုုန္းကေလ့လာဘူးတာေတြ ျပန္လည္တင္ျပေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
အားရင္ အဂၤလိပ္လိုုျပန္ဦးမယ္။

အေနာက္ႏိုုင္ငံေပါက္ ဗမာမက် ဗိုုလ္မက် လမ္းေပ်ာက္ေနေသာ ခေလးငယ္ေတြအတြက္ပါ။