Friday, October 5, 2007

ရတနသုတ္ ပါဠိေတာ္နဲ႕ အသံထြက္

၁။ ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ၊ တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ၊
(ပဏိဓာန-ေတာ ပတ္ထာယ၊ တ-ထာဂတတ္သ ဒ-သ ပါရမိေယာ)
ဒသ ဥပ ပါရမိေယာ၊ ဒသ ပရမတၳ ပါရမိေယာတိ၊
(ဒ-သ အုပ- ပါရမိေယာ၊ ဒ-သ ပရတ္မတ္ထ ပါရမိေယာတိ)
သမတိ ံသ ပါရမိေယာ၊ ပဥၥ မဟာ ပရိစၥာေဂ၊
(သမ-တိမ္သ-ပါရမိေယာ၊ ပင္စ-မဟာ ပရိတ္စာေဂ)
ေလာကတၳစရိယံ ဉာတတၴ စရိယံ၊ ဗုဒၶတၴ စရိယႏၲိ၊ တိေႆာ စရိယာေယာ၊ ပစၧိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠံႏၲိ ံ(ေလာကတ္ထ စရိယံ ညာတတ္ထ စရိယံ ဗုတ္ဓတ္ထ စရိယံတိ၊ တိတ္ေသာ စရိယာေယာ ပစ္ဆိမ ဘေ၀ ဂပ္ဘ- ေ၀ါက္ကန္တိမ္)
ဇာတိ ံ အဘိနိကၡမနံ ပဓာန စရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ(ဇာတိမ္-အဘိ နိတ္ခမနံ ပဓာန-စရိယံ ေဗာဓိ ပန္လင္ေက)
မာရ၀ိဇယံ သဗၺညဳတ ညာဏပၸဋိေ၀ဓံ(မာရ-၀ိဇယံ သပ္ဗင္ညဳတင္ ညာနပ္ပတိေ၀ဓံ)
ဓမၼစကၠပၸ၀တၲနံ၊ န၀ ေလာကုတၲရ ဓေမၼတိ
(ဓမ္မ-စက္ကပ္ ပ၀တ္တနံ၊ န၀ ေလာကုတ္တရ ဓမ္ေမတိ)
သေဗၺပိေမ ဗုဒၶဂုေဏ အာ၀ေဇၨတြာ (သပ္ေဗပိေမ ဗုတ္ဓ-ဂုေဏ အာ၀စ္ဇစ္တ၀ါ)
ေ၀သာလိယာ တီသု ပါကာရႏၲေရသု (ေ၀သာလီယာ တီသု ပါကာရန္တေရသု)
တိယာမ ရတၲိ ံ ပရိတၲံ ကေရာေႏၲာ (တိယာမ-ရတ္တိမ္ ပရိတ္တံကရြန္ေတာ)
အာယသၼာ အာနႏၵေတၳေရာ ၀ိယ (အာယတ္သမာ အာနန္ဒတ္ေထေရာ ၀ိယ)
ကာရုည စိတၲံ ဥပ႒ေပတြာ (ကာရုန္ည စိတ္တံ အုပတ္ထပစ္တ၀ါ)


၂။ ေကာဋီသတသဟေႆသု၊ စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ(ေကာတီ-သတ-သဟတ္ေသသု၊ စက္က-၀ါေလသု ေဒ၀တာ)
ယႆာဏံ ပဋိဂၢဏွႏၲိ၊ ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ
(ယတ္သာဏံ ပတိတ္ဂန္ွန္တိ၊ ယင္စ ေ၀သာလိယာ ပုေရ)

၃။ ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡ-သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ(ေရာဂါ မႏုတ္သ-ဒုတ္ဘိတ္ခ-သမ္ူတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ)
ခိပၸ မႏၲရ ဓာေပသိ၊ ပရိတၲံ တံ ဘဏာမေဟ။(ခိပ္မ-မန္တရ-ဓာေပသိ၊ ပရိတ္တံတံ ဘဏာမေဟ)

၄။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ။(ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ)
ဘုမၼာနိ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။(ဘုမ္မာနိ ၀ါ ယာနိ၀-အန္တ-လိတ္ေခ)
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၲဳ
(သပ္ေဗ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀န္တု)
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၲဳ ဘာသိတံ။(အေထာပိ သက္ကစ္စ သုဏန္တု ဘာသိတံ)

၅။ တသၼာဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ(တတ္သမာ ဟိ ဘူတာ နိသာေမထ-သပ္ေဗ)
ေမတၲံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ။(မစ္တံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ)
ဒိ၀ါစ ရေတၲာစ ဟရႏၲိ ေယဗလိ ံ(ဒိ၀ါစ-ရတ္ေတာစ-ဟရန္တိ ေယဗလိမ္)
တသၼာ ဟိေန ရကၡထ အပၸမတၲာ။(တတ္သမာ ဟိေန ရက္ခထ အပ္ ပမတ္တာ)

၆။ ယံကိဥၥိ ၀ိတၲံ ဣဓ၀ါ ဟုရံ၀ါ(ယံကိန္စိ-၀ိတ္တံ အိဓ-၀ါ ဟုရံ၀ါ)
သေဂၢသု၀ါ ယံရတနံ ဏီတံ။(သက္ေဂသု၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ)
နေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊(န-ေနာသမံ အတ္ထိ တ-ထာဂေတန)
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ(အိဒမ္ပိ ဗုတ္ေဓ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၴိ ေဟာတု။(ေအေတန-သစ္ေစန-သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၇။ ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ၊(ခယံ ၀ိရာဂံ အ-မတံ ပဏီတံ)
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနီ သမာဟိေတာ။(ယဒစ္စ်ဂါ သက္က်မုနီ သမာဟိေတာ)
နေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ၊(န-ေတန ဓမ္ေမန-သမတ္ထိ ကိန္စိ)
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ ဓမ္ေမ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ ံ(ယံ ဗုတ္ဓ-သစ္ေထာ ပရိ၀န္ဏယီ သုစိမ္)
သမာဓိ မာနႏၲရိကညမာဟု (သမာဓိ မာနန္ တရိ ကင္ည မာဟု)
သမာဓိနာ ေနတ သေမာ န ၀ိဇၨတ(သမာဓိနာ ေတန-သေမာ န-၀ိတ္ဇတိ)
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ ဓမ္ေမ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၉။ ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ(ေယ ပုတ္ဂလာ အတ္ထ သတံ ပသတ္ထာ)
စတၲာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏၲိ။(စတ္တာရိ ေအတာနိ ယုဂါနိ ဟြန္တိ)
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ(ေတ ဒက္ခိေဏယာ သုဂတက္သ-သာ၀ကာ)
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၹလာနိ။(ေအေတသု ဒိန္နာနိ မဟပ္ ဖလာနိ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၀။ ေယ သုပၸယုတၲာ မနသာ ဒေဠွန(ေယ သုတ္ပယုတ္တာ မန-သာ ဒန္ေလွန)
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမ သာသနမိွ။(နိတ္ကာမိေနာ ေဂါတမ-သာသနမ္မွိ)
ေတ ပတၲိပတၲာ အမတံ ၀ိဂယွ(ေတ ပတ္တိပတ္တာ အမတံ ၀ိဂယ္ယွ)
လဒၶါ မုဓါ နိဗၺဳတိ ံ ဘုဥၨမာနာ။(လတ္ဓာ မုဓာ နိတ္ဗုတိမ္ ဘုန္ဇ-မာနာ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၁။ ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ(ယထိန္ဒ-ခီေလာ ပထ၀ိတ္သိေတာ သိယာ)
စတုဗၻိ ၀ါေတဟိ အသမၸကမၸိေယာ။(စတုတ္ဘိ ၀ါေတဟိ အ-သမ္ပ ကမ္ပိေယာ)
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ(တထူပမံ သပ္ပုရိသံ ၀ဒါမိ)
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။(ေယာ အရိယသစ္စာနိ အ၀စ္စ ပတ္သတိ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၂။ ေယ အရိယ သစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏၲိ(ေယ အရိယ-သစ္စာနိ ၀ိ-ဘာ၀ယန္တိ)
ဂမၻီရ ပေညန သုေဒသိတာနိ(ဂမ္ဘီရ-ပင္ေညန သု-ေဒသိတာနိ)
ကိဥၥာပိေတ ေဟာႏၲိ ဘုသံ ပမတၲာ(ကိန္စာပိ ေတ ဟြန္တိ ဘုသံ ပမတ္တာ)
နေတ ဘ၀ံ အ႒မ မာဒိယႏၲိ။(န-ေတ ဘ၀ံ အတ္ထမ မာဒိယန္တိ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၃။ သဟာ၀ႆ ဒႆန သမၸဒါယ(သဟာ၀တ္သ ဒတ္သန သမ္ပဒါယ)
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏၲိ။(တယတ္သု ဓမ္မာ ဇဟိတာ ဘ၀န္တိ)
သကၠာယဒိ႒ီ ၀ိစိကိစၧိတဥၥ(သက္ကာယ-ဒိတ္ထီ ၀ိစိ ကိတ္ဆိတင္စ)
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတၳိ ကိဥၥိ။(သီလပ္ဗတံ ၀ါပိ ယဓတ္ထိ ကိန္စိ)

၁၄။ စတူဟ ပါေယဟိစ ၀ိပၸမုေတၲာ(စတူဟ ပါေယဟိစ ၀ိတ္ပ-မုတ္ေတာ)
ဆစၥာ ဘိ ဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတံု။(ဆစ္စာဘိ ထာနာနိ အ-ဘပ္ဗ-ကာတံု)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၅။ ကိဥၥာပိ ေသာ ကမၼ ကေရာတိ ပါပကံ၊
(ကိန္စာပိ ေသာ ကမ္မ-ကေရာတိ ပါပကံ)
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ၀ါ(ကာေယန ၀ါစာ အုဒ ေစတ-သာ၀ါ)
အဘဗၺေသာ တႆ ပဋိစၧဒါယ(အ-ဘပ္ဗ-ေသာ တတ္သ ပတိတ္ဆဒါယ)
အ ဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၲာ။(အ-ဘပ္ဗတာ ဒိတ္ထ ပဒတ္သ-၀ုတ္တာ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၆။ ၀နပၸဂုေမၺ ယထ ဖုႆိတေဂၢ(၀နပ္ ပ ဂံုေဗ ယ-ထ ဖုတ္သိတက္ေဂ)
ဂိမွာန မာေသ ပဌမ သၼိ ံ ဂိေမွ(ဂိမ္မွာန-မာေသ ပဌမ-သမိမ္ဂိမ္ေမွ)
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ(တထူပမံ ဓမ္မ-၀ရံ အ-ေဒသယိ)
နိဗၺာနဂါမိ ံ ပရမံ ဟိတာယ။(နိတ္ဗာန ဂါမိမ္ ပရမံ ဟိတာယ)
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
(အိဒမ္ပိ ဗုတ္ေဓ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၇။ ၀ေရာ ၀ရညဴ ၀ရေဒါ ၀ရဟေရာ
(၀ေရာ ၀ရင္ညဴ ၀ရ-ေဒါ ၀ရာဟေရာ)
အႏုတၲေရာ ဓမၼ၀ရံ အ ေဒသယိ။
(အႏုတ္တေရာ ဓမ္မ ၀ရံ အ-ေဒသယိ)
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ ဗုတ္ေဓ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၈။ ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမၻ၀ံ(ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတ္ထိ သမ္ဘ၀ံ)
၀ိရတၳ စိတၲာ ယတိေက ဘ၀သၼိ ံ။
(၀ိရတ္ထ စိတ္တာယ တိေက ဘ၀-သမိမ္)
ေတ ခီဏ ဗီဇာ အ၀ိရူဠွိဆႏၵာ(ေတ ခီဏ ဗီဇာ အ၀ိ ရူန္လွိ ဆန္ဒါ)
နိဗၺႏၲိ ဓီရာ ယထယံ ပဒီေပါ။(နိတ္ဗန္တိ ဓီရာ ယထယံ ပဒီေပါ)
ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၁၉။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ(ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ)
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။
(ဘုမ္မာနိ၀ါ ယာနိ၀ အန္တ-လိတ္ေခ)
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ(တထာ-ဂတံ ေဒ၀ မႏုတ္သ-ပူဇိတံ)
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။(ဗုတ္ဓံ နမတ္သာမ သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၂၀။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ(ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ)
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။(ဘုမ္မာနိ၀ါ ယာနိ၀ အန္တ-လိတ္ေခ)
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ(တထာ-ဂတံ ေဒ၀ မႏုတ္သ-ပူဇိတံ)
ဓမၼံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။(ဓမ္မံ နမတ္သာမ သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

၂၁။ ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
(ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ)
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ၀ အႏၲလိေကၡ။(ဘုမ္မာနိ၀ါ ယာနိ၀ အန္တ-လိတ္ေခ)
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆ ပူဇိတံ(တထာ-ဂတံ ေဒ၀ မႏုတ္သ-ပူဇိတံ)
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။(သံဃံ နမတ္သာမ သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

ရတန သုတၲံ နိ႒ိတံ
(ရတန-သုတ္တံ နိတ္ထိတံ)

(ဆ႒သဂၤါယနာမူ ပရိတ္ႀကီး ပါဠိေတာ္၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၃၉၊ ေကာဇာႏွစ္ ၁၃၅၇ တြင္ သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္သည့္ စာမူအတိုင္း တင္ျပပါသည္)

2 comments:

ရႊန္းမီ said...

ေက်းဇူး အမ်ားၾကီး တင္ပါတယ္ မလိႈင္..
ဘယ္လိုမွ မေအာက္ေမ့ပါနဲ႔ ..
ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ အပိုင္း (၈) မွာ

၈။ ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ ံ(ယံ ဗုတ္ဓ-သစ္ေထာ ပရိ၀န္ဏယီ သုစိမ္)
သမာဓိ မာနႏၲရိကညမာဟု (သမာဓိ မာနန္ တရိ ကင္ည မာဟု)
သမာဓိနာ ေနတ သေမာ န ၀ိဇၨတ(သမာဓိနာ ေတန-သေမာ န-၀ိတ္ဇတိ)
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။(အိဒမ္ပိ ဓမ္ေမ ရတနံ ပဏီတံ)
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။(ေအေတန သစ္ေစန သု၀တ္ထိ ေဟာတု)

ၾကားဖူးသေလာက္ မွတ္မိသေလာက္ကေတာ့
== သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨတ == ဆိုတာက အမွန္ ထင္ပါတယ္။ ပါဠိ နဲ႔ အသံထြက္ လြဲေနတာနဲ႔ မေသခ်ာလို႔ပါ။ အခ်ိန္ရရင္ ၾကည့္ေပးပါဦး။

ရႊန္းမီ said...

sorry!
== သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨတိ ==
က အမွန္ပါ။